ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ – Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4624/2019

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νέος Νόμος για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με τον οποίο ενσωματώνονται ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων και η “Αστυνομική Οδηγία”.

Ολόκληρος ο τίτλος του Νόμου είναι “Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις”.

Μπορείτε να τον κατεβάσετε από το σύνδεσμο που ακολουθεί:

0 comments on “ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ – Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4624/2019Add yours →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *